Overview (Hmong/Hmoob)

College Access Program (CAP) yog ib qho uas muaj los pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas yog thawj tiam kawm ntaub ntawv mus kawm rau tsev kawm ntawv qib siab (University) los yog cov tub ntxhais kawm ntawv uas niam txiv tsis muaj nyiab pab. CAP qheb rau cov tub ntxhais nyob kawm qib 9, 10, thiab 11 uas nyob rau tsev kawm ntawv qib nrab (High School).

Nyob rau hauv 3 lub lim tiam ntawm qhov CAP kev kawm no,  koj yuav:

  • Paub ntau txog lub tsev kawm ntawv qib siab University of Wisconsin-Madison
  • Paub npaj koj tus kheej mus rau hauv tsev kawm ntawv qib siab 
  • Kawm thiab xyaum kev siv tswv yim los pab koj kawm kom tau ntaub ntawv  nyob rau tsev kawm ntawv qib siab
  • Kawm txog tej kev uas yuav pab tau koj sau ntawv kom tau zoo los ntawm cov kwv khia ntawv nyob hauv tsev kawm ntawv qib siab
  • Kawm txog kev siv lej thiab kev ntsuam xyuas (science) los tawm tswv yim kho cov teeb meem tshwj xeem hauv neeg lub neej
  • Paub thiab pom txog kev noj nyob hauv tsev kawv ntawv qib siab

Kev Kawm Yog Kawm Dab Tsi?
Thaum sawv ntxov, yuav muaj kev kawm txog kev ntsuam xyuas (science) thiab lej.  Ib xyoos rhau ib xyoos cov ntsiab lus kawm kuj pauv me ntsis tiam sis yav tag los kev kawm muaj xws li: kev kawm txog tib neeg, kev saib xyuas ntiaj teb kom tib neeg noj qab haus huv, DNA kev tshawb nrhiav txog roj ntsha, thiab tib txoj neeg kev xav.  Thaum tav su, yuav muaj kev kawm sau ntawv.  Koj yuav kawm txog kev tshawb nrhiav, kev ntsuam xyuas, thiab kev tham qhia uas yuav tseem ceeb heev rau kev sau ntawv.  Koj yuav siv cov kev kawm hais tag los no coj los pab koj tus kheej nyob rau hauv CAP thiab rau yav tom ntej, txog kev sau ntawv siv rau hauv kev ua hauj lwm thaib kev siv rau sab nraud.

Nyob rau cov lim tiam so (weekends) thiab yav tsaus ntuj, koj yuav muaj hwv tsam thiab sij hawm los mus koom tes nrog cov kev ua si thaib lwm haiv neeg tej kev lis kev cai hauv tsev kawm ntawv los yog rau sab nraud.  Lub sij hawm no kuj yog ib lub sij hawm zoo hwm tsam rau koj siv coj los mus kawm tshawb nrhiav txog kev tuaj kawm ntawv hauv tsev kawm ntawv qib siab, xws li, kev ua ntaub ntawv mus nkag rau tsev kawm ntawv qib siab, kev nrhiav nyiaj txiag pab them nqi ntawv, kev yuav kawm kom tau zoo li cas thiaj nkag tau rau hauv tsev kawm ntawv qib siab, thiab cov kev pab cuam rau kev kawm ntawv nyob hauv tsev kawm ntawv qib siab.

Leej Twg Thiaj Li Nkag Tau Tuaj Hauv CAP?
Qhov College Access Program (CAP) yog ua los pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv nyob rau tsev kawm ntawv qib nrab.  CAP qhov kev kawm qhib rau cov tus ntxhais kawm ntawv uas niam txiv ua hauj lwm tau nyiaj tsawg thiab qhib rau txhua haiv neeg.  Cov tub ntxhais kawm yuav tsum kawm tiav qib 9, 10, los yog 11 nyob rau tsev kawm ntawv qib nrab ua ntej thiaj muaj cai ua ntaub ntawv tuaj nkag rau qhov CAP kev kawm no.  Tsis tag li ntawv xwb, cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum kawm kom tau ntaub ntawv zoo, qhov qis tshaj yuav tsum yog li ntawm 2.75 GPA  rov sauv.

Kim Npaum Li Cas? 
Tus nqi rau qhov College Access Program rau xyoo no yog $500. Qhov nqi no yuav tuav tag nrho kev kawm, noj nyob, tib neeg saib xyuas, thiab khoom siv.  Department of Public Instruction (DPI) cov scholarships muaj los pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv nyob rau hauv Wisconsin. Kuj muaj me ntsis scholarships pab rau cov tub ntxhais kawm uas tsis yob neeg nyob rau hauv Wisconsin thiab.

Yog xav tau kev pab scholarship, tiv tauj rau CAP.  Kev tuaj thiab rov qab ntawm tub ntxhais yog niam thiab txiv li ntiag tug hauj lwm.

Kuv Yuav Ua Li Cas CAP Thiaj Li Txais Kuv?